هاست CPanel مناسب خود را انتخاب بفرمایید

CPanel 250MB


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

CPanel
250 مگابایت
3 گیگابایت
1 عدد
5 عدد
5 عدد
1 عدد
نامحدود
Apache
MariaDB 5.7
7.4

CPanel 500MB


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

CPanel
500 مگابایت
5 گیگابایت
1 عدد
10 عدد
10 عدد
1 عدد
نامحدود
Apache
MariaDB 5.7
7.4

CPanel 1GB


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

CPanel
1 گیگابایت
10 گیگابایت
2 عدد
15 عدد
20 عدد
2 عدد
نامحدود
Apache
MariaDB 5.7
7.4

CPanel 2.5GB


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

CPanel
2.5 گیگابایت
25 گیگابایت
3 عدد
20 عدد
30 عدد
4 عدد
نامحدود
Apache
MariaDB 5.7
7.4

CPanel 5GB


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

CPanel
5 گیگابایت
50 گیگابایت
3 عدد
30 عدد
50 عدد
6 عدد
نامحدود
Apache
MariaDB 5.7
7.4

CPanel 10GB


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

CPanel
10 گیگابایت
100 گیگابایت
4 عدد
نامحدود
نامحدود
8 عدد
نامحدود
Apache
MariaDB 5.7
7.4

CPanel 20GB


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

CPanel
20 گیگابایت
200 گیگابایت
4 عدد
نامحدود
نامحدود
10 عدد
نامحدود
Apache
MariaDB 5.7
7.4